Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)