Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 8-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)