Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)