Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)