Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)