Ia̍h le̍k-sú

2016-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)