Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)