Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 8-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)