Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng