Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng