Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)