Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)