Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)