2011-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 12-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2005-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng