A-lú-mih

加入於 2008-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng