CocuBot

加入於 2011-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)