Cuaxdon

加入於 2008-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng