Cuaxdon

加入於 2008-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng