Idioma-bot

加入於 2008-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)