JAnDbot

加入於 2006-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)