Jasonzhuocn

2015-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)