Purbo T

加入於 2008-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)