VolkovBot

加入於 2007-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 5-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)