Ia̍h le̍k-sú

Iōng-chiá_thó-lūn: Chhoà-è

2007-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 5-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 5-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)