Ia̍h le̍k-sú

Iōng-chiá_thó-lūn: Wdshu

2018-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2005-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2005-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2004-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)