Iōng-chiá_thó-lūn:Yoxem

2022-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)