Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)