Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng