Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)