Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)