Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng