Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)