Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)