Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)