Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2004-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2004-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)