Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 1-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)