Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 8-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)