Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)