Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 7-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 5-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)