Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)