Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)