Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 5-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)