Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)