Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 9-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)