Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)