Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)