Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)