Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)