Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)