Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2005-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2004-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)