Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)